مقالات

  • افزودنی های غذایی
    افزودنی های غذایی

    مواد نگهدارنده عبارتست از موادی که بتوانند عوامل فساد را منهدم و یا فعالیت آن¬ها را متوقف و حالات فساد را پنهان کرده یا به تعویق بیاندازد. به عبارت دیگر مواد نگهدارنده موادی هستند که از تغییرات نامطلوب موادغذایی جلوگیری نموده و بتواند دگرگونی¬های نامطلوب موادغذایی را مخفی و یا خنثی نماید.م...

  • آنزیم ترانس گلوتامیناز TG و عملکرد آن در پنیر
    آنزیم ترانس گلوتامیناز TG و عملکرد آن در پنیر

    آنزیم ترانس گلوتامیناز در ماست,آنزیم ترانس گلوتامینازدر پنیر,آنزیم ترانس گلوتامینازبافت