معرفی مدیران

 • خانم مهندس نوابی
  • نام و نام خانوادگی :خانم مهندس نوابی
  • سمت :مدیر عامل
  • تلفن :09126184750
  • پست الکترونیکی :info@dayanarman.com
 • مهندس علی حسینی
  • نام و نام خانوادگی :مهندس علی حسینی
  • سمت :رئیس هیئت مدیره
  • تلفن :44362477
  • پست الکترونیکی :info@dayanarman.com
 • مهندس شیوا رضوی
  • نام و نام خانوادگی :مهندس شیوا رضوی
  • سمت :مدیر بازرگانی خارجی
  • تلفن :44362477
  • پست الکترونیکی :info@dayanarman.com
 • مهندس مستانه رهنورد
  • نام و نام خانوادگی :مهندس مستانه رهنورد
  • سمت :مدیر داخلی
  • تلفن :44362477
  • پست الکترونیکی :sale.manager@dayanarman.com