آنزیم ترانس گلوتامیناز در بیکری و پاستا

این آنزیم با عملکرد چندگانه خود باعث بهبود قابل توجهی در بافت و کیفیت محصولات بیکری می شود. با اضافه کردن این آنزیم به محصول نهایی ارزش غذایی محصولات را افزایش می دهد.

 BA

این آنزیم برای محصولات بیکری و پاستا مانند:نان ها، شیرینی ها،شیرینی های حجیم،محصولات با گلوتن آزاد،نودل ها ،پاستای تازه و...

مزایای اصلی محصول: افزایش قابلیت الاستیسیته(ارتجاعی) خمیر،افزایش بافت و حجم خمیر،بهبود آردهایی با گلوتن پایین ،فعال سازی دوباره گلوتین آرد گندم توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز،ایجاد پیوند پلیمری-پروتئینی با وزن مولکولی بالا توسط ترانس گلوتامیناز

زمینه های کاربرد