چیتو سان قارچی

چیتوسانپلیمر ضد میکروبی با عملکرد چندگانه که از نوعی قارچ بدست می آید

چیتوسان قارچی یک پلیمر طبیعی به دست آمده از دیوار سلولی قارچ ها است که به عنوان یک افزودنی با منشاء طبیعی تایید شده است. Chitoly دو نوع است : یک چیتوسان قارچی نامحلول در آب است که از Agaricus bisporus به دست می آید و Chitoly  چیتوسانی محلول درآب است که از Pleurotus ostreatusگرفته می شود.از هر دو ترکیب می توان به عنوان یک پلیمر برای کاهش ضایعات کیفی حاصل از فساد میکروبی،آنزیمی،غیرآنزیمی یا قهوه ای شدن غیر آنزیمی وتخریب سریع ویتامین ها طی زمان ماندگاری میوه ها،سبزی ها،آبمیوه ها و فرآوردههای گوشتی تازه استفاده کرد.


مزایای اصلی محصول

• جلوگیری از رشد قارچ ها وباکتری های گرم مثبت وگرم منفی
• به تعویق انداختن ترشیدگی،قهوه ای شدن و تخریب آسکوربیک اسید
• افزایش زمان ماندگاری محصول
• همسو بامحیط زیست

زمینه های کاربرد