ناتامایسین درماست

 ناتامایسین در ماست

نگهدارنده ناتامایسین با اضافه شدن به شیر برای تولید ماست می تواند مانع از فعالیت کپک ها ومخمر هایی شود که در اثر آلودگی ثانویه وارد محصول می شوند ودر نتیجه با ممانعت از رشد آنها ماندگاری ماست را افزایش می دهد. هم چنین در ماست های سنتی با اسپری کردن محلول ناتامایسین در سطح ماست داخل سرخانه می توان زمان ماندگاری ماست را تا هفته هابدون تغییر طعم حفظ نمود.