ناتامایسین در فرآورده های لبنی

ناتامایسین در فرآورده های لبنی 

ناتامایسین بدلیل خاصیت ضد قارچی که دارد به عنوان نگهدارنده وممانعهت از رشد کپک ها ومخمر ها در تمام محصولات لبنی استفاده می شود.