جایگزین ایپولی لایزین

 • عکس
  AFT 2000

  جایگزین نایسین/ جایگزین ایپولی لایزین , جایگزین نایزین وآنتی باکتریال قوی وضدباکتری گرم مثبت ومنفی ونابود کننده استاف ,کلیفورم,سالمونلا وایکولی

  کاربرد

  AFT 2000 درانواع پنیر ،

  جزییات بیشتر