لیزوزیم

  •  عکس
    لیزوزیم ( آنزیم لیزوزیم )

    لیزوزیم به عنوان یک بازدارنده میکروبی در صنایع غذایی مورد تایید قرارگرفته است و دارای برچسب سلامت است. با این وجود استفاده از لیزوزیمی که از تخم مرغ گرفته می شود ودر برابر باکتری های گرم مثبت مقاومت ا...

    کاربرد

    جزییات بیشتر