جایگزین ایپولی لایزین AFT 2000

 • عکس
  AFT 2000

  جایگزین ایپولی لایزین , آنتی باکتریال قوی وضدباکتری گرم مثبت ومنفی ونابود کننده استاف ,کلیفورم,سالمونلا وایکولی

  کاربرد

  نگهدارنده ویژه پنیر Topi با AFT 2000 ، AFT 2000 درانواع پنیر ،

  جزییات بیشتر