ناتامایسین در مارگارین

 ناتامایسین در مارگارین

از ناتامایسین جهت کاهش توتال کانت انواع مارگارین وروغن وکره ها استفاده می شود که طبیعتا تاثیر قابل ملاحظه های در افزایش زمان ماندگاری انها دارد.