ناتامایسین درشوریجات

ناتامایسین درشوریجات

 در اکثر موارد زمانی که شوریجات وترشی ها به صورت فله  در داخل بشکه های بزرگ عرضه می شوند ودر تماس با محیط ازاد بیرون قراردارند دچار کپک زدگی در سطح می شوند که استفاده از ناتامایسین مانع از کپک زدگی ان می شود.