نایزین در فرآورده های گوشتی خام

نایزین در فرآورده های گوشتی خام

فراورده های گوشتی زمانی که به صورت گرم عرضه می شوند مثل گوشتهای چرخ کرده  یا فیله ویا قطعه قطعه شده در فروشگاه ها بسیار مستعد فساد از ناحیه انواع باکتری ها هستند لذا نایزین یک نگهدارنده کاملا طبیعی است که با تاثیر بر باکتری ها سبب افزایش ماندگاری فراورده های گوشتی بسته بندی شده واز تغییر رنگ وبوی آنها جلوگیری می کند.