نایزین در فرآورده های لبنی

کاربرد نایزین در فرآورده های لبنی چیست؟

نایزین به عنوان نگهدارنده وبا توجه به تاثیر نایزین در ممانعت از رشد باکتری های گرم مثبت کاربرد بسیار زیادی در انواع محصولات لبنی خصوصا دوغ ,پنیر و خامه دارد.

کاربرد نایسین در دوغ چیست؟

اکثر باکتری های باسیلوس حاوی اسپور هستند ودر شیر به وفور پیدا می شوند اسپور این باکتری ها در حرارت های سالم سازی شیر برای تولید ماست اولیه وحتی فرایند های سالم سازی دوغ نهایی از بین نمی روند ودر طول دوره مصرف به حالت رویشی در آمده وسببتغییرات نامطلوبی می شوند.

باسلوس ها چه تغییراتی در دوغ ایجاد می کنند؟

باسیلوس ها سبب افت ناگهانی Ph در دوغ شده وحالت تند وسوزاننده ایجاد می کنند هم چنین گاهی باعث بریده بریده شدن دوغ می شوند.

برای جلوگیری از بریده بریده شدن دوغ  وترشی بیش از حد دوغ چه کنیم؟

استفاده از نایسین بهترین گزینه برای جلوگیری از بریده شدن دوغ وترشی وتلخی آن است.زیرا نایسین سبب نابودی کامل باسیلوس ها می شود.

آیا استفاده همزمان نایسین وناتامایسین در دوغ مشکلی ندارد؟

خیر استفاده همزمان نایسین وناتامایسین در دوغ بهتر است زیرا کپک ها وباکتری ها در مواد غذایی حالت رقابتی دارند وبا حذف یک گروه به گروه بعدی اجازه رشد می دهیم.

چرا از نایسین در پنیر وخامه استفاده می شود؟

زیرا درپنیر وخامه باکتری های باسیلوس بسیاری از سرمادوست ها که در حالنت عادی اسپور دار هستند وبا حرارت پاستور از بین نمی روند در مراحل نگهداری محصول آماده به فرم رویشی درآمده ومشکل ساز می شوند یا استفاده از نگهدارنده نایسین به راحتی این باکتری ها را می توان از بین برد وماندگاری محصول را افزایش داد.

آیا نایسین دارای استاندارد است؟

بله نایسین دارای استاندارد بین المللی کدکس به شماره شناسایی E-234  می باشد.