نایزین در فرآورده های لبنی

نایزین در فرآورده های لبنی

نایزین به عنوان نگهدارنده وبا توجه به تاثیر آن در ممانعت از رشد باکتری های گرم مثبت کاربرد بسیار زیادی در انواع محصولات لبنی خصوصا دوغ ,پنیر و خامه دارد.