ناتامایسین در نوشیدنی برپایه شیر

ناتامایسین در نوشیدنی برپایه شیر

از ناتامایسین می توان برای افزایش ماندگاری محصولات لبنی ونوشیدنی هایی برپایه شیر استفاده کرد چرا که اکثر محصولات مستعد الودگی به کپک ومخمر هستندو ناتامایسین از فعالیت آنها جلوگیری می کندوسبب حفظ طعم ورنگ نوشیدنی ها می شود.