ناتامایسین در شیر طعم دار

ناتامایسین در شیر طعم دار

از ناتامایسین می توان برای افزایش زمان ماندگاری انواع شیرهای طعم دار استفاده کرد .