ناتامایسین در سس ها

ناتامایسین در سس ها

ناتامایسین در سس با جلوگیری از رشد کپک ها ومخمر ها سبب افزایش ماندگاری سس شده واز تغییرات رنگ وطعم ناشی از فعالیت کپکها جلوگیری می کند.