EK 831 دربرگر ها

EK 831   دربرگر ها

EK 831 یک نگهدارنده طبیعی وکاملا موثر بر باکتری های گرم مثبت ومنفی است  که سبب کاهش قابل توجه توتال کانت محصول نهایی می شود.