ACOL S 2000 درفرآورده های گوشتی

ACOL S 2000 درفرآورده های گوشتی 

ACOL S 2000 درفرآورده های گوشتی به عنوان یک نگهدارنده مانع از فعالیت باکتری های پاتوژن وبیماریزا می شود وتوتال کانت محصول را بشدت پایین می اورد.