KMK 2000 درکشک

KMK 2000 درکشک

KMK 2000  با نابودی کامل کپک ها ومخمر ها سبب افزایش زمان ماندگاری کشک می شود وتوتال کانت محصول را به حد صفر می رساند.