ACOL KM 2010 درکشک

ACOL KM 2010 درکشک

ACOL KM 2010  با نابودی کامل کپک ها ومخمر ها سبب افزایش زمان ماندگاری کشک می شود وتوتال کانت محصول را به حد صفر می رساند.