مرغ

 ناتامایسین می تواند به منظور جلوگیری از رشد کپک  و مخمر  در فرآورده های گوشتی سفید نظیر مرغ به خوبی عمل نماید. کریستال های ناتامایسین  در زمان لازم فعال هستند و مقاومت ماده غذایی را در برابر کپک ها و مخمر ها افزایش می دهند.
ناتامایسین در مرغ حکم یک مهارکننده بسیار قوی را دارد به گونه ای که از بروز هر گونه کپک و مخمری جلوگیری به عمل می آورد. از طرفی نیز سبب افزایش مدت زمان ماندگاری محصول نیز می گردد.