کاراگینان

  •  عکس
    کاراگینان

    کاراگینان سه نوع است که بر حسب کاربرد به دسته های مختلفی تقسیم میشود از جمله کاراگینان کاپا – کاراگینان آیونا – کاراگینان لامبدا .

    کاربرد

    جزییات بیشتر