جایگزین لیزوزیم ACOL S 2000

 • عکس
  ACOL S 2000

  جایگزین لیزوزیم وضدباکتری سالمونلا ,استافاورئوس,اشرشیاکلی وای کولی در فراورده های گوشتی پروتوئینی

  کاربرد

  ACOL S 2000 درفرآورده های گوشتی ، ACOL S 2000 در سوسیس وفراورده های گوشتی ، ACOL S 2000 درجوجه کباب ، ACOL S 2000 دربرگر ها ،

  جزییات بیشتر