فرایند وفلوچارت تولید پنیر whey less

فرایند تولید پنیر بدون آبگیری wheyless


ابتدا شیر وخامه تا رسیدن به چربی 17% باهم مخلوط می شوند ودر عین حال دما به 35 درجه می رسد سپس کمی نمک را با پودر پروتوئین شیر (mpc) مخلوط نموده وبا کمک تری بلندر به شیر می افزاییم ودر دمای 75 درجه به مدت 5 دقیقه پاستور می کنیم سپس سریعا تا 65 درجه در مخزن سرد کرده وبا فشار 80بار هموژن می نماییم. سپس به مخزن پروسس منتقل کرده وتا 25 درجه سرد می کنیم در این حال استارتر کالچر مزوفیل به ان می افزاییم وبعد از حدود 13 ساعت که به حالت ساکن در تانک بوده وPh آن به 4.8 رسید الباقی نمک فرمول را به آن می افزاییم وهمزن را روشن کرده ودرحین حل شدن دما را به حدود 33 درجه رسانده وبا کمک منو پمپ به دستگاه پرکن هدایت می کنیم در سیستم پرکن ابتدامایه پنیر آماده شده داخل ظروف کاپ تزریق می شوند وسپس شیر تغلیظ شده به ان اضافه می شود پس از دربندی به گرم خانه 35 درجه منتقل شده وحدود 10 ساعت می ماندوپس از آن به سردخانه برده می شود وپس از طی دوره قرنطینه به بازار عرضه می گردد.
توصیه می شود برای افزایش زمان ماندگاری پنیر وجلوگیری از تلخ شدن پنیر از نگهدارنده نایسین ,نایزین استفاده نمایید.

برای مشاهده جزئیات نگهدارنده نایسین ,نایزین شرکت دایان آرمان پویاکلیک کنید.

مشاهده نظرات

فرم انتقادات و پیشنهادات

  • نام و نام خانوادگی *
  • پست الکترونیک *
  • شماره تماس *
  • شرح نظر *
  • کد امنیتی*