ACOL S 2000 دربرگر ها

ACOL S 2000   دربرگر ها

ACOL S 2000 یک نگهدارنده طبیعی وکاملا موثر بر باکتری های گرم مثبت ومنفی است  که سبب کاهش قابل توجه توتال کانت محصول نهایی می شود.