ACOL KM 2010 در خامه

ACOL KM 2010 در خامه

ACOL KM 2010 در خامه با جلوگیری از فعالیت کپک ها ومخمر ها سبب افزایش ماندگاری خامه برای مدت زمان طولانی می شود. که البته توصیه می شود برای طولانی کردن این زمان از AFT2000 استفاده کرد  برای کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید.